ERKEN HABER - Görevlerin yürütülmesinde başkana yardımcı olmak üzere, başkanın teklifi ve onayı ile kurul üyeleri arasından en fazla 2 başkan yardımcısı görevlendirilebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının oluşumu, teşkilat yapısı, görevleri ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlendi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, Milli Eğitim Bakanlığının bilimsel danışma ve inceleme organı olan Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanlığının, oluşumu, teşkilat yapısı, görevleri ile çalışma usul ve esaslarına yer verildi.

Buna göre, TTK Başkanlığı, eğitim ve öğretim plan ve programları, ders kitabı ve diğer eğitim araç gereçleri, öğrenci çalışma kitapları, yardımcı kitaplar, elektronik eğitim içerikleri, program uygulama modül ve kılavuzlar ile öğretmen kılavuz kitaplarının hazırlanmasında yükseköğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılmasını sağlayacak.

Başkanlık ayrıca, rehberlik ve denetim birimlerinin raporları ile izleme ve değerlendirme raporlarını, eğitim sistemi ile eğitim ve öğretim programlarını, ders kitabı ve diğer eğitim araç gereçlerinin amaçlanan hedefe ulaşıp ulaşmadığını, yurt içi ve dışı eğitim hareketlerini, ulusal ve uluslararası gelişmeler ve yönelimler çerçevesinde izleyip değerlendirecek.

Başkanlık, eğitim sistemi, eğitim ve öğretim plan ve programları, ders kitabı ve diğer eğitim araç gereçleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında araştırmalar yapacak veya yaptırılmasını sağlayacak.

Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda yüksek öğretim kurumları ile diğer bilim, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını da sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere ihtisas komisyonları kuracak Başkanlık, öğretmenlik atama alanlarına ve ders okutma esaslarına yönelik ilgili birimlerden gelen talep ve tekliflere ilişkin iş ve işlemleri yürütecek, görev alanı ile ilgili mevzuatı hazırlayacak.

- En fazla 2 başkan yardımcısı görevlendirilebilecek

Yönetmelikte başkanlığın teşkilat yapısında ise başkan yardımcıları ve hizmet birimleri ibarelerine yer verilerek, "daire başkanlıkları" ile "özel büro", Başkanlığın hizmet birimleri olarak nitelendirildi. Bu kapsamda hizmet birimlerinin görevleri detaylandırıldı.

Yönetmelikle, kurulun görevleri, başkan yardımcılarının sayısı ve görevleri de belirtildi. Buna göre, kurul, başkan ve 10 kurul üyesinden oluşacak.

Görevlerin yürütülmesinde başkana yardımcı olmak üzere, başkanın teklifi ve onayı ile kurul üyeleri arasından en fazla 2 başkan yardımcısı görevlendirilebilecek.

Marmara Üniversitesi, Erdoğan'ın diplomasını paylaştı Marmara Üniversitesi, Erdoğan'ın diplomasını paylaştı

- "Eğitim Araştırmaları Daire Başkanlığı" kuruldu

Ayrıca yeni yönetmelikle görevleri, "Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı"nın görevleri kapsamına alınan "Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Başkanlığı" kapatıldı.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 319'uncu maddesinin ilgili bendinde yer alan "Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini Bakana sunmak" hükmü doğrultusunda da "Eğitim Araştırmaları Daire Başkanlığı" kuruldu.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 12 Eylül 2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.