Eğitim Sistemi; Toplum tarafından yaşama tutunmak için edinilen bilgi, beceri ve düşünme biçimleri oluşturan anlayışa denir. Eğitim genellikle insanların toplumdaki konumunu, standartlarını, inanç ve yaşam biçimlerini belirler.

Eğitim toplumlar için oldukça önemli bir öğedir. İnsan ve toplumların geleceklerine, sonraki kuşakların geleceğine yapılan mühim bir yatırım aracıdır. İnsanlar eğitimle toplumsal yaşamlarını, kültürlerini, sosyal değerlerini, o toplum için en idealini bu şekilde belirler.

Eğitim Bize Ne Sağlar

Eğitim, pek çok konuda insana bilgi sağlar. Değerleri, toplumsal normları öğretir, inançları şekillendirir, iletişimimizi kuvvetlendirir. Hayata daha farklı bakabilmek, yeni bakış açıları kazanabilmek, kişisel gelişim noktasında kendimizi daha iyi geliştirebilmek için eğitim hayati bir gerekliliktir.

Siyaset ve Eğitim Arasındaki İlişki

Toplumlara göre eğitim sistemleri oligarşik-monarşik ve demokratik eğitim sistemi olarak iki şekilde örgütlenebilir. Siyasi gücün biçimi ve amacı, eğitim sistemin sınırlarını belirleyebilir. Bu bağlamda monarşik ve oligarşik toplumlarda eğitim sistemi merkez sahibinin ya da oligardların çıkarlarına göre düzenlenir. Ancak demokratik toplumlarda geniş kitlelerin şahsi istekleri doğrultusunda eğitilmesi hedeflenmektedir.

Mesela; demokratik toplumlarda eğitim sistemi ezber bozan, kalıpçı düşünceleri dayatmayan, farklı insan modelleri ve farklı düşünen fikirler ortaya çıkarmayı hedefleyen bir eğitim sistemi hedeflenmektedir. Keza baskıcı, despot oligarşik-monarşik ülkelerde ise eğitim sistemi sadece ülke elitlerinin çıkarlarına yaraması için yetiştiren, farklı düşünceleri ve o düşünme süreçlerini tetiklemeyen, ezberci ve kalıp düşünmeye iten, farklı düşünmeye yeltenenleri ise çeşitli korku ikliminlerin de sarsmayla tehdit eden sistematik olgudur.

Dünden bugüne ülkelerin eğitim sistemleri değişmekte ve çeşitli ideolojiler tarafından şekillendirilmeye çalışılmaktadır.

İdeal, Demokrasiyle Şekillenmiş Eğitim;

Bireyler üretken, etken ve eleştirel düşüncelere sahip, insan merkezli, açık fikirliliği destekler biçimde eğitilir.

Eğitim sistemi yeniliklere açık, değişmelere karşı önyargısız, çıkar merkezli olmayan bir modele sahiptir.

Eğitim sistemi herkese açık ve din, dil, ırk, cinsiyet ayırt etmeksizin yerinden işlenir.

Eğitim üzerinde siyasal denetim yok denecek kadar azdır.

Son sözlerimi İsviçreli yazar Hermann Hesse’nin; ‘’Boyun eğmiyorum ve eğmeyeceğim’’ sözleriyle bitirmek yerinde olacaktır…