ERKEN HABER - İşlem yaparken daha az alım satım harcı ödenmesi için çoğu zaman, gayrimenkulün değeri tapuda düşük gösterilebiliyor. Dünya gazetesi yazarı Zeki Gündüz, bu yaygın uygulamayla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "Çoğu zaman alıcılar satıcının mali durumunu bilmezler. Piyasaya veya vergi dairesine bir borcu var mı? Bu borçluluk alıcının başına bir iş açar mı? Bilmezler..." diyen Gündüz, sonrasında ne tür problemler yaşanabileceğini özetle şöyle sıraladı:

Kiralar bir yılda yüzde 189 arttı Kiralar bir yılda yüzde 189 arttı

1.Satıcının piyasaya olan borçları nedeniyle satışın iptali istenebilir

Satıcının herhangi bir nedenle bir alacaklı tarafından takibe alınması halinde, alacaklı yapılan gayrimenkul satışlarının (mal kaçırma gayesiyle) muvazaalı olduğu gerekçesiyle iptalini talep edebilir.

2.Satıcının vergi borçları nedeniyle satışın iptali vergi idaresince de istenebilir

Şayet gayrimenkulü satın aldığınız kişinin vergi borcu varsa, alacaklı amme idaresi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 24-30.maddeleri çerçevesinde, işlemden itibaren beş yıl içinde, işlemin mal kaçırma maksadıyla -muvazaalı olarak- yapıldığı iddiasını ileri sürerek, sizi işlemin iptali davası ile karşı karşıya bırakabilir.

3.Şufa (ön alım) hakkını kullanmak isteyen hissedarlar satışın iptalini isteyebilir

Taşınmazın bedelinin düşük gösterilmesinin ortaya çıkardığı diğer bir risk alanı, hisseli taşınmazlarda söz konusu olabilmektedir. Riskiniz, gayrimenkulün diğer paydaşlarından herhangi birisinin tapuda göstermiş olduğunuz bedeli karşılığında şufa hakkı kullanarak gayrimenkulü, tapuda gösterdiğiniz bedel üzerinden elinizden almasıdır.

İlk üç durumda, gayrimenkulü kaybederseniz, satıcıdan zararınızın tazmini için tabii ki dava açabilirsiniz. Ancak satıcıya açacağınız davada da gerçek satış bedelini, yani gerçek zararınızı ispata çalışacaksınız. Gerçek zararın ispatı sonrasında da satıcının o zararınızı karşılayabilecek miktarda mal varlığının da bulunması lazım.

4.Alım bedelini düşük göstermenin vergi matrahına olumsuz etkisi

Düşük tapu harcı ödemek için gayrimenkulün alım değerinin tapuda gerçek alış değerinin altında gösterilmesi, söz konusu gayrimenkulün 5 yıl geçmeden tapuda gerçek değeri ile satılması durumunda, yüzde 40’lara varan oranda fiktif değer artış kazancı üzerinden vergilenmeye neden olabilecektir.