ERKEN HABER - Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, AVM'lerin kiracılarından tahsil ettiği giderlerine ve gelirlerine ilişkin yeni düzenlemeler yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Alışveriş Merkezleri (AVM) Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişikliğe göre ortak giderler, perakende işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılacak.

Ayrıca mağaza ve iş yerlerinin ortak gider katılım payları Türk Lirası üzerinden hesaplanacak ve ödeme TL para cinsi üzerinden yapılacak.

Belirlenen ortak giderler dışında kalan ve ortak gider niteliği taşımayan reklam, pazarlama ve danışmanlık giderleri ile belgelendirilmeyen giderler için AVM’deki perakende işletmelerden para tahsil edilemeyecek.

Yönetmelikte yer alan ifadeye göre ortak gider katılım payları, tahsilat amacı dışında kullanılamayacak.

BAKANLIK AÇIKLIK GETİRDİ

Ticaret Bakanlığı, ’Alışveriş Merkezleri (AVM) Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile AVM’lerde ortak gelir ve giderlerin kapsamının belirlendiğini, ortak giderler dışında kalan reklam, pazarlama, danışmanlık gibi harcamalar için işletmelerden bedel talep edilemeyeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan, Yönetmelik değişikliğinin detayları açıklandı. Açıklamada, 2000’li yılların başından itibaren artan AVM sayısının ülke ekonomisine katkı sağlarken kiracı ve kiraya veren ilişkisi çerçevesinde, AVM’lerin muhtelif giderlerinden kaynaklanan sorunların ortaya çıkmasına neden olduğu kaydedildi. Sektör paydaşlarının görüş ve katkılarıyla hazırlanan yönetmelik değişikliğinde öne çıkan hususlara ilişkin, "AVM’lerde ortak Gelir ve ortak giderlerin kapsamı belirlenmiştir. AVM’ler arasındaki uygulama birliğinin sağlanması ve şeffaflığın artırılması amacıyla ortak kullanım alanlarından elde edilen gelirler ile bu alanlara ilişkin giderlerin kapsamı belirlenmiştir. Bu çerçevede, ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğal gaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım gibi ortak kullanım alanı giderleri ile AVM’de fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderlerin ortak Gider olduğu ve AVM’deki işletmelerden yalnızca bu giderler için ortak gider katılım payı tahsil edilebileceği kabul edilmiştir. Bundan böyle, söz konusu giderlerin dışında kalan giderler ile ortak gider niteliğini haiz olup belgelendirilmeyen giderler için işletmelerden herhangi bir bedel talep edilemeyecektir. Ayrıca, ortak kullanım alanlarından elde edilen geçici kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet, baz istasyonu, ATM ve diğer ortak kullanım alanı gelirleri ile AVM yönetimlerince işletmelerden alınan gider avanslarından elde edilen her türlü gelir ortak gelir kabul edilmiş ve bu gelirlerin yalnızca ortak giderlerin karşılanmasında kullanılabileceği kurala bağlanmıştır" denildi.

Bir tavsiye kararı daha: AVM'ler de kapatılsın - Diken

’İŞLETMELERDEN BEDEL TAHSİL EDİLMEYECEK’

Reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi giderler için işletmelerden ortak gider katılım payı tahsil edilmesinin önüne geçildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi: 

"AVM’nin ortak gideri niteliğinde olmayan ve AVM maliki veya yönetimine ait giderler olduğu kabul edilen reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi giderler için AVM’deki işletmelerden bundan böyle herhangi bir bedel tahsil edilemeyecektir. 

Ancak, sözleşme serbestisi ilkesi doğrultusunda, yönetmelik değişikliğinden önce kurulan sözleşmelerde hüküm bulunması halinde bahse konu giderler için işletmelerden, sözleşmeler yenileninceye ya da uzatılmış sayılıncaya kadar katılım payı tahsil edilebilecektir. 

Yine yönetmelik değişikliğinden önce kurulan sözleşmelerde yönetim giderlerinin alt kalemlerinin belirtilmemiş olması halinde, işletmelerden yalnızca AVM’de fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderler için katılım payı tahsil edilebilecektir. Ortak gelir ve gider raporunun asgari standartları belirlenmiştir. 

AVM’lerde her yıl bir önceki yılın ortak gelir ve giderleriyle ilgili standart, gerçeğe uygun, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlandığı raporların oluşturulması zorunlu hale getirilmiştir. Ortak gelir ve gider raporunun oluşturulmasına ilişkin olası tereddütlerin ortadan kaldırılmasını teminen proaktif bir yaklaşımla raporda bulunması gereken asgari unsurlar açık ve detaylı şekilde belirlenmiştir."

AVM yönetiminin ortak gider paylaşımına ilişkin uygulamalarının bağımsız denetime tabi kılındığı belirtilerek, "Ortak gider katılım payı hesaplama ve tahsilatları ile raporlamalarının mevzuata uygun olup olmadığının kontrol ve tespiti amacıyla alışveriş merkezi yönetimlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu uygulamalar her yıl Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenerek rapora bağlanacak ve AVM’deki işletmelerin bilgisine sunulacaktır. 

Motorinin ardından benzine de dev zam! Motorinin ardından benzine de dev zam!

Bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporda yönetmeliğe aykırı tüm uygulamalar ayrıntılı şekilde belirtilecek, böylece bakanlığımızca yapılan denetimlerle birlikte AVM’lerin ortak gelir ve giderlerine ilişkin çifte denetim yapılması sağlanarak bu hususlarda yaşanan mağduriyet ve mevzuata aykırılıkların önüne geçilecektir" denildi.